SGS Analizy Środowiska > Usługi > Raport początkowy

Raport początkowy
sprawozdanie bazowe

PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZANIA RAPORTU POCZĄTKOWEGO

Obowiązek wykonywania raportów początkowych nakłada nowelizacja Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgodnie z zapisami ww. Ustawy od dnia 5 września 2014r. raporty początkowe stanowią integralną część:

    • wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji ubiegających się o nie po raz pierwszy, lub
    • wniosku o wydanie zmiany do pozwolenia zintegrowanego dla instalacji dokonujących istotnych zmian w ich funkcjonowaniu.

Sprawozdania bazowe powinny być przygotowywane z należytą dokładnością i starannością. Zadanie ich opracowania warto powierzyć firmie SGS.

CO ZAWIERA RAPORT POCZĄTKOWY?

Takie dokumenty jak raporty początkowe mają za zadanie określić stan wyjściowy środowiska wodno – gruntowego w obrębie instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Na sprawozdanie bazowe składają się dwa etapy:

Etap I – Analiza konieczności wykonania raprotu początkowego:

  • analiza historycznych zanieczyszczeń mogących wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska wodno – gruntowego,
  • identyfikacja wykorzystywanych, magazynowanych oraz uwalnianych na terenie zakładu substancji mogących powodować potencjane ryzyko dla środowiska;
  • analiza istniejących potencjalnych źródeł mogących emitować substancje szkodliwe dla środowiska gruntowo – wodnego,

Etap II – Raport początkowy (w przypadku stwierdzenie konieczności jego opracowania)

  • wytypowanie siatki punktów, na podstawie której zostanie przeprowadzona wstępna analiza środowiska,
  • w razie zlokalizowania miejsc o znacznie przekroczonych normach jakości dokonuje się zagęszczenia siatki punktów poboru próbek do analiz
  • etapem końcowym jest sporządzenie raportu początkowego na podstawie powyżej zebranych materiałów, informacji oraz przeprowadzonych badań

Raporty początkowe wymagane są również podczas wprowadzania istotnych zmian w funkcjonowaniu instalacji, które mogą w istotny sposób oddziaływać na środowisko wodno-gruntowe.

Drugim dokumentem, który został wprowadzony przez nowelizację Ustawy Prawo ochrony środowiska są raporty końcowe obrazujące stan środowiska wodno-gruntowego po zakończeniu prowadzenia działalności, dla której wcześniej został nałożony obowiązek wykonania raportu początkowego. W skład raportu końcowego wchodzi analiza porównawcza stanu wejściowego (opisanego w raporcie początkowym) ze stanem zamykającym.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom, oferujemy Państwu wykonanie zarówno raportów początkowych, jak i analiz konieczności sporządzenia raportów początkowych.

 

SGS OPRACUJE TWÓJ RAPORT POCZĄTKOWY

Powierzając nam wykonanie sprawozdania bazowego otrzymają Państwo kompleksową usługę, poczynając od identyfikacji zanieczyszczeń przez badania laboratoryjne, po sporządzenie raportu bazowego. Laboratoria SGS posiadają bardzo szeroką gamę akredytowanych związków badanych w wodach i glebach. Dysponujemy zespołem specjalistów z zakresu: chemii, ochrony środowiska, geologii, hydrogeologii, gleboznawstwa. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji określających występowanie oraz zasięg zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym. Przeprowadzane przez nas audyty środowiskowe na terenach zakładów ułatwią nam identyfikację oraz przygotowanie listy zanieczyszczeń historycznych oraz źródeł obecnie emitowanych zanieczyszczeń.

Raport początkowy – koszty opracowania

Firma SGS świadczy na rzecz klientów profesjonalne usługi z zakresu opracowywania sprawozdań bazowych. Każdy raport początkowy i końcowy jest inny, dlatego też ceny ich wykonania ustalane są indywidualnie. Koszty realizacji często uwzględniają również wydatki ponoszone na przygotowanie analizy ryzyka. Warto jednak pamiętać, że konieczność sporządzenia takich dokumentów uzależniona jest od faktycznego występowania ryzyka zanieczyszczenia niebezpiecznymi substancjami.

Aktualnie obowiązujące prawo ochrony środowiska nie zawiera jednoznacznych wskazań co do tego, kto powinien być autorem sprawozdań bazowych. Zadanie to jednak najlepiej jest powierzyć osobie, która dysponuje nie tylko rozległą wiedzą profesjonalną, ale także stosownymi uprawnieniami. W trakcie opracowywania raportów początkowych i końcowych należy przestrzegać określonych wymagań formalnych zawartych w stosownych przepisach prawnych.

Raport początkowy — o czym jeszcze warto pamiętać?

W celu sporządzenia raportu początkowego konieczne jest stwierdzenie wszystkich źródeł zanieczyszczenia oraz zidentyfikowanie niebezpiecznych substancji mogących realnie stanowić zagrożenie dla środowiska. Wymagane jest także określenie miejsc poboru próbek gruntów i wód podziemnych, które będą podlegać badaniom przez akredytowane laboratoria. Wszystkie wnioski z przeprowadzonych analiz powinny znaleźć się w końcowym załączniku do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Raport początkowy to dokument składający się z części opisowej i empirycznej. Opracowanie zawiera informacje dotyczące rodzaju substancji zanieczyszczających, ich właściwości, stężenia oraz zasięgu negatywnego oddziaływania w środowisku wodnym i gruntowym. Dane te pozwalają na podjęcie działań naprawczych. Jako profesjonalna firma zapewniamy profesjonalną pomoc merytoryczną i doradztwo w trakcie trwającego procesu administracyjnego o wydanie pozwolenia i prowadzenie dialogu z właściwymi organami.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług