Analiza i badania odorów

ANALIZA UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ

Badania olfaktometryczne i modelowanie rozprzestrzeniania substancji złowonnych w powietrzu

Z problematyką jakości powietrza atmosferycznego spotykamy się coraz częściej. Wynika to przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawnych, regulujących aspekty w tym zakresie, które bezpośrednio nas dotyczą, a także z coraz częstszych protestów społecznych związanych z uciążliwościami, jakie powodują substancje złowonne. Aktualnie w Polsce brak jest legislacji regulującej kwestie odorowe, ale nie oznacza to, że nie można w tej sprawie nic zrobić. Są kraje w Europie, jak np. Holandia czy Wielka Brytania, które już od wielu lat posiadają przepisy prawne i rozwiązania dotyczące stosowania olfaktometrii, na których można się wzorować.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz potrzebom indywidualnych rozwiązań Klientów, SGS Polska oferuje kompleksowe usługi (analiza, badanie, modelowanie) w zakresie badania uciążliwości zapachowej powietrza, które obejmują:

  • Inwentaryzację źródeł emisji
  • Pobieranie próbek powietrza do badań
  • Akredytowane, olfaktometryczne analizy odorów wg normy PN-EN 13725 – Metoda olfaktometrii dynamicznej – posiadamy własne laboratorium olfaktometryczne
  • Modelowanie dyspersji odorantów w powietrzu
  • Opracowanie raportu, który stanowi cenne źródło wiedzy przy podejmowaniu przyszłych działań zaradczych i inwestycji.

 

Uzupełnieniem badania, analizy i modelowania odorów są pomiary imisji oraz badania mikrobiologiczne powietrza, dzięki którym otrzymujemy pełną informację o jakości powietrza w obrębie danej instalacji jak i jej wpływ na jakość powietrza w okolicy.

Nasze wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w tym zakresie, profesjonalne i rzetelne podejście do problemów związanych z jakością powietrza, jak również własne laboratoria badawcze, stawiają nas jako godnego i zaufanego partnera.

Olfaktometria dynamiczna – istota i specyfika metody pomiaru stężenia zapachowego

Substancje zapachowe emitowane do atmosfery w ramach działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej czy związane gospodarką odpadami komunalnymi często są bardzo uciążliwe dla osób mieszkających w pobliżu takich obiektów. Nieprzyjemne zapachy bezpośrednio wpływają na jakość życia ludzi. Dominujące do tej pory tradycyjne analizy ilościowe i kwalitatywne okazały się niewystarczającym źródłem informacji dotyczącym zarówno wielkości emisji wytwarzanych odorów, jak i ich szkodliwości dla jakości powietrza. Z tego powodu preferowaną w krajach Unii Europejskiej metodą wykorzystywaną w określaniu stężenia zapachowego generowanego przez obiekty przemysłowe i komunalne jest olfaktometria dynamiczna. To praktyczna technika stosowana w analizie sensorycznej ilości związków chemicznych oraz do badania intensywności aromatycznej. Dzięki niej można dokonać oceny odorów, a także oszacować ich udział w całkowitej emisji zapachu.

Zgodnie z normą Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) nr PN-EN 13725:2007 jedna europejska jednostka zapachowa w metrze sześciennym 1 ouE/m3 to taka ilość odoranta lub jego mieszaniny, która odpowiada progowi wyczuwalności. Stężenie jest wyrażane jako wielokrotność tego pułapu. Końcowym efektem z analizy olfaktometrii dynamicznej jest oczywiście wartość liczbowa, przy czym możliwe jest określenie dokładności, powtarzalności i odtwarzalności uzyskanych wyników pomiarów.

Urządzenia wykorzystywane w olfaktometrii dynamicznej

Dokładna analiza olfaktometrii wykonywana jest przy pomocy specjalistycznych urządzeń, które pozwalają na mieszanie w określonych proporcjach strumieni powietrza czystego i zanieczyszczonego. Różne typy przyrządów umożliwiają wykonywanie jednego lub kilku różnych testów sensorycznych. W tym celu wykorzystywane są dynamiczne olfaktometry jedno- i kilkustanowiskowe, w których wytwarzane są serie rozcieńczeń badanego gazu.

Istotą tej techniki pomiarowej jest angażowanie laboratoryjnych zespołów osób oceniających jakość powietrza. Zgodnie z powyższą normą PKN, aby zostać członkiem takiej grupy, należy legitymować się wysokim poziomem wrażliwości węchowej, która jest niezbędna do oceny próbek wonnego gazu. Sensoryczna percepcja odorantów ma cztery zasadnicze wymiary: wyczuwalność, intensywność, jakość i ton hedoniczny.

Ocena jakości badanego zapachu w ramach olfaktometrii dokonywana jest co do zasady metodą “TAK lub NIE”. Inną techniką są testy różnicowe, w których oprócz badanej właściwej próbki osobom oceniającym prezentowana są tzw. ślepe próby z czystym powietrza.

Za pomocą tej techniki – obok stężenia odorów z konkretnego źródła (obiektu) – oceniana jest również skuteczność filtrów zamontowanych w fabryce, oczyszczalni ścieków, a także chemicznych i biologicznych systemów oczyszczających. Olfaktometria dynamiczna to – sprawdzona metoda ilościowej identyfikacji substancji odorowych poprzez określenie ich stężenia w otoczeniu – czym profesjonalnie zajmuje się SGS Polska, wykorzystując nowoczesne laboratorium.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług