Akustyka

Badania akustyczne w środowisku związane są głównie z oceną klimatu akustycznego oraz oceną spełnienia warunków korzystania ze środowiska przez Zarządzającego danym obiektem.

Do obiektów potencjalnie wpływających na środowisko akustyczne zaliczamy Zakłady przemysłowe, działalności gospodarcze, drogi, linie kolejowe i tramwajowe.

Z uwagi na dobro środowiska ale również czynnik ekonomiczny zalecamy prowadzenie analiz akustycznych planowanych przedsięwzięć. Działania na etapie projektowania i planowania pozwalają zaoszczędzić środki jakie potencjalnie będzie trzeba wydać na wyciszenia akustyczne. W przypadku gdy jednak sytuacja nie pozwoliła na wykonanie odpowiedniej analizy na etapie przed realizacją inwestycji, istnieje możliwość dokładnej inwentaryzacji źródeł hałasu i wyznaczenia stosownych parametrów charakteryzujących źródło dzięki, którym ocenimy ich uciążliwość.

Ekspertyza akustyczna

dostarczy informacji t.j:

 • charakterystykę częstotliwościową danego źródła;
 • potencjalne strefy oddziaływania;
 • mapę akustyczną;
 • mapę akustyczną po ewentualnych działaniach naprawczych;
 • zalecenia i wskazanie dalszych działań.

Zakres prac jakie oferujemy:

 • pomiar hałasu emitowanego do środowiska (wraz z akredytowaną metodą obliczeniową);
 • opracowywanie sprawozdawczości z pomiarów dla WIOŚ;
 • pomiary hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych, tramwajowych i energetycznych;
 • wyznaczanie poziomu mocy akustycznych w oparciu o normę ISO 3744, ISO 3746;
 • analizy akustyczne;
 • mapy akustyczne miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tyś. oraz innych potencjalnych obiektów emitujących hałas;
 • programy ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną oddziaływania na środowisko;
 • pomiary poziomu ciśnienia akustyczne w miejscu przebywania ludzi;
 • pomiary hałasu w budynkach;
 • pomiary i wyznaczanie skuteczności ekranów akustycznych.
Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług