SGS Analizy Środowiska > Usługi > Audyt środowiskowy

Audyty środowiskowe

SGS Polska – profesjonalne usługi dokumentacyjne

Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska podlegają nieustannym modyfikacjom. Zmiany te skutkują koniecznością zweryfikowania, czy firma spełnia wszelkie wymagania w tym zakresie. W tym celu przeprowadzany jest audyt środowiskowy.

Oferujemy przeprowadzenie audytu zgodności, polegającego na ocenie przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wszelkich wymagań prawnych oraz wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. Podstawowym założeniem audytu jest analiza dokumentacji przedsiębiorstwa, w tym procedur i rozwiązań systemowych istotnych z punktu widzenia spełnienia wymagań zewnętrznych określonych w regulacjach prawnych oraz wewnętrznych stosowanych w przedsiębiorstwie.

Audyt środowiskowy – jak wygląda w praktyce?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, do systematycznej organizacji audytów środowiskowych zobligowani są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną z szeroko pojętą gospodarką wodno-ściekową. Dotyczy to również podmiotów zajmujących się przetwarzaniem toksycznych substancji, a także tych, które dysponują pojemnikami z ropą naftową i innymi substancjami chemicznymi. Analogiczne wytyczne stosuje się również do producentów sprzętu mechanicznego oraz urządzeń elektrycznych, jak również firm odpowiadających za emisję różnego typu gazów do atmosfery.

Audyt środowiskowy przebiega według ściśle określonego schematu. W pierwszej kolejności przeprowadzający go specjaliści sprawdzają całą dokumentację firmową, odnoszącą się do podejmowanych czynności, mających wpływ na ekologię. Szczegółowej weryfikacji poddaje się także procedury poboru surowców. Zgromadzone na tym etapie informacje w dalszej kolejności ulegają podsumowaniu. Na ich podstawie zostaje opracowany szczegółowy raport wskazujący na mocne i słabe strony przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. Dokument ten przedstawia również propozycje zmian, które należy wdrożyć, aby zminimalizować szkodliwe oddziaływanie prowadzonej działalności na otoczenie.

Audyty środowiskowe mają pozytywny wpływ na wizerunek firmy. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą skutecznie uchronić się od konieczności poniesienia dodatkowych wydatków na opłacanie kar, np. za nadmierną emisję gazów. Ekologiczne podejście do produkcji rzutuje zatem pozytywnie na finanse danego podmiotu.

Zakres audytu środowiskowego zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz potrzeb Klienta i obejmuje kompendium zagadnień:

 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Gospodarka odpadami
 • Środowisko wodno-gruntowe
 • Emisje do powietrza
 • Pomiary hasłasu

 

Audyt obejmuje wszystkie istotne wymagania m.in. wynikające z następujących regulacji:

 • Ustawa prawo ochrony środowiska
 • Ustawa o odpadach
 • Ustawa prawo wodne
 • Ustawa o ochronie przyrody
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

Do szczególnych aspektów audytu środowiskowego zalicza się:

 • Analizę procesów technologicznych i związanych z nimi czynników ryzyka dla funkcjonowania środowiska wraz z klasyfikacją istotności potencjalnych oddziaływań
 • Analizę istniejącej dokumentacji z zakresu korzystania ze środowiska oraz decyzji administracyjnych
 • Analizę realizowanych obowiązków pomiarowych z zakresu środowiska i ich zgodność z wymaganiami wynikającymi z przepisów ogólnych oraz obowiązków nałożonych w decyzjach
 • Analizę zarządzania gospodarką odpadami
 • Ocenę ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego w ujęciu historycznym oraz w powiązaniu do oddziaływań obiektów sąsiadujących
 • Spełnienie obowiązków sprawozdawczych związanych z emisją zanieczyszczeń, produkcją odpadów
 • Analizę rozwiązań i procedur sprzyjających zrównoważonemu wykorzystaniu energii

 

W wyniku audytu środowiskowego opracowujemy raport identyfikujący niezgodności, obejmujący następujące elementy:

 • Listę niezgodności wraz z oceną ich wagi z punktu widzenia następstw dla środowiska zdrowia i życia ludzi oraz sankcji karno-administracyjnych
 • Opis czynników stanowiących źródło niezgodności wraz z klasyfikacją identyfikującą ich charakter (systemowy, techniczny, kulturowy, historyczny)

 

Serdecznie zachęcamy do współpracy. Zapewniamy, że audyt środowiskowy zostanie przeprowadzony przez nas kompleksowo i profesjonalnie. Domeną firmy SGS Polska jest rzetelny monitoring środowiska, który dotyczy wielu aspektów. Pomiary środowiskowe, przeglądy ekologiczne, operaty wodnoprawne i powietrzne, a także pozostałe oferowane przez nas usługi wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług