SGS Analizy Środowiska > Usługi > Analityka > Ścieki i osady ściekowe

Badanie ścieków i analiza nawozów

Zapraszamy do współpracy oczyszczalnie ścieków oraz przedsiębiorstwa przemysłowe.

Rzetelnie przeprowadzone badania ścieków, nawozów i osadów ściekowych należą do obowiązków każdego przedsiębiorstwa. Regulacje w tej sprawie określają odpowiednie przepisy prawne. Analiza ścieków pozwala na optymalizację pracy oczyszczalni oraz procesów technologicznych, a tym samym pomaga w osiągnięciu wymaganych limitów.

Powody, dla których warto przeprowadzać badania ścieków i osadów ściekowych

Dzięki systematycznej analizie osadów uzyskujemy informację o ich składzie, a tym samym możemy określić, czy do ziemi nie trafiają substancje toksyczne, bakterie, związki metali ciężkich, które przyczyniają się do degradacji gruntów oraz stwarzają zagrożenie dla środowiska. Ponadto, brak rzetelnej kontroli skutkuje niewiedzą na temat bezpiecznego stosowania osadów jako nawozu. Należy więc regularnie przeprowadzać badania ścieków, tym bardziej że zastosowanie ich jako nawozów do gleby pozwala m.in. przyspieszyć wzrost roślin. Osady, które nie przekraczają dopuszczalnych norm zawartości szkodliwych substancji wykorzystuje się również do rekultywacji.

Woda zużyta, czyli tzw. ścieki, zawierają mnóstwo szkodliwych związków organicznych i nieorganicznych, które zagrażają zdrowiu i życiu. Oczyszczanie ścieków pozwala unieszkodliwić niebezpieczne substancje, które znajdują się w ich składzie. Aby mieć gwarancję skutecznego wyeliminowania tej szkodliwości, należy przeprowadzić analizę i badanie ścieków.

Wykonujemy kompleksowe badania ścieków, nawozów i osadów ściekowych wraz z przeprowadzeniem akredytowanego próbkobrania.

Badania wykonywane są w naszych akredytowanych laboratoriach, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018, przy wykorzystaniu metod referencyjnych określonych w obowiązujących regulacjach prawnych. Analiza składu ścieków i nawozów uwzględnia ich jakość chemiczną, mikrobiologiczną oraz biochemiczną, co pozwala nam uzyskać dokładne informacje związane z ich składem.

Kompleksowe przeanalizowanie osadów ściekowych umożliwia precyzyjne oznaczenie rozmaitych wskaźników, m.in. fosforu ogólnego, azotu amonowego, a także indeksu fenolowego oraz nadmanganianowego. Dzięki nim można również dokładnie określić zawartość różnorodnych pierwiastków (np. glinu, żelaza, magnezu, potasu). Rzetelnie przeprowadzona analiza nawozów i badanie ścieków pozwalają na szybkie wychwycenie i wyeliminowanie niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancji – zwłaszcza tych o stężeniu znacznie przekraczającym polskie i europejskie normy.

Realizacją tych zadań zajmują się wysoko wykwalifikowani, doświadczeni specjaliści zatrudniani przez nasze akredytowane laboratorium. W zakresie ich kompetencji mieści się ocena nie tylko jakości chemicznej, ale również mikrobiologicznej i biochemicznej przekazanych próbek. Wykonywane analizy swym zasięgiem obejmują dokładne oznaczanie parametrów fizykochemicznych i parazytologicznych zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w odpowiednich przepisach prawna.

Badania ścieków – jakie rodzaje nieczystości obejmują?

Mianem tym określa się zanieczyszczoną, odprowadzaną do sieci kanalizacyjnej wodę. Powstaje ona na skutek działalności życiowej i produkcyjnej ludzi. Część zanieczyszczeń pochodzi z opadów atmosferycznych. Używane często do produkcji nawozów nieczystości z reguły dzieli się z uwagi na ich pochodzenie oraz skład chemiczny. W ten sposób wyróżnia się ścieki:

  • miejskie – znajdujące się w rurach komunalnych;
  • przemysłowe – będące produktem ubocznym procesów technologicznych zachodzących w przedsiębiorstwach;
  • bytowo-gospodarcze – składające się z cieczy wykorzystywanych w domach prywatnych oraz na farmach;
  • radioaktywne – wytwarzane w laboratoriach izotopowych i zakładach wykorzystujących substancje radioaktywne.

Dokładne analizy i badania ścieków oraz nawozów, które przeprowadzamy, są niezbędne do wykrycia szkodliwych związków organicznych i nieorganicznych w cieczach oraz oszacowania ich stężenia. Dzięki temu można je szybko i skutecznie wyeliminować.

Ścieki komunalne

W zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Ścieki przemysłowe

W zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych. Zlecając badanie naszej firmie otrzymujecie Państwo dokładny zakres ich zanieczyszczeń.

Badanie ścieków pod kątem przygotowania operatu wodnoprawnego

W zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Osady ściekowe

Oferujemy wykonanie badań komunalnych nawozów i osadów ściekowych, obejmujących oznaczenia wskaźników fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych oraz parazytologicznych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, z dnia 6 lutego 2015r.

Na podstawie analizy opracowujemy dokumentację dotyczącą ustalenia dopuszczalnej dawki osadu w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania. Gwarantujemy precyzyjne wyniki naszych badań.

Badanie nawozów

Poza analizą ścieków, osadów ściekowych nasza oferta obejmuje również badanie nawozów. Na zlecenie producentów, instytucji kontrolnych, rolników, ogrodników oraz innych odbiorców dokładnie sprawdzamy ich skład. Upewniamy się, że nie zawierają substancji szczególnie szkodliwych dla Środowiska.

Analizę i badania wykonujemy w oparciu o próbki pobrane w odpowiedni sposób. Zajmujemy się osobiście zbieraniem materiału badawczego, umieszczając go w szczelnie zamkniętym, szklanym lub plastikowym opakowaniu o pojemności około dwóch litrów. Przyjmujemy również substancje przekazane nam przez klienta we fiolkach.

Jak pracujemy

Profesjonalnie analizujemy nawozy, ścieki, osady ściekowe i weryfikujemy, czy znajdują się w nich różnego rodzaju substancje szkodliwe dla środowiska. Wykorzystanie metod referencyjnych pozwala na zapewnienie wysokiej precyzji badania i uzyskanie nawet bardzo szczegółowych wyników, które odpowiadają wskazanym kryteriom.

Dysponujemy rozbudowanymi, nowocześnie wyposażonymi laboratoriami, w których wykorzystujemy precyzyjne metody i techniki badania ścieków osadów ściekowych oraz nawozów. Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych specjalistów z wymaganymi kwalifikacjami i umiejętnościami.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Działamy profesjonalnie i kompleksowo. Oferujemy Państwu przeprowadzenie analiz gleb, na których będą Państwo chcieli zastosować przebadane nawozy, ścieki, osady ściekowe lub odpady (odzysk R10). Na podstawie otrzymanych wyników badań sporządzimy dla Państwa ocenę możliwości zastosowania w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania osadów oraz określimy dopuszczalne ich dawki stosowania. W ramach przygotowania powyższej opinii, opieramy się na aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz bogatym doświadczeniu naszych konsultantów.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty firmy SGS. Dzięki przeprowadzonym przez nas analizom i badaniom ścieków będą Państwo mogli podjąć odpowiednie decyzje odnośnie do stosowania wyprodukowanych z nich nawozów.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług