Analiza i badanie odpadów

Oferujemy wykonanie testów zgodności odpadów wraz opracowaniem karty charakterystyki oraz wykonanie badań i analiz odpadów w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb Klienta oraz wymogów odbiorców odpadów.

Testy zgodności odpadów wykonujemy zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Wszystkie wymagane analizy oraz pobór odpadów wykonujemy metodykami akredytowanymi  zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2018.

Mimo przesunięcia terminu obowiązywania wymogu badań odpadów z grupy 20  oraz odpadów 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12, na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, nasze Laboratoria już oferują wykonywanie tych analiz.

Badania odpadów to nie tylko testy zgodności . To również szereg analiz i pomiarów obejmujących miedzy innymi: obliczenia objętości i ciężaru masy odpadów, wizualizacje wypełnienia kwater deponowania odpadów, analizy parametrów energetycznych (ciepło spalania, wartość opałowa), parametrów mikrobiologicznych, fizyko-chemicznych, AT4, OWO i wiele innych.

Zakres analityczny dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego Klienta odbiorów odpadów zgodnie z przewidywanym ich wykorzystaniem czy planowanym sposobem utylizacji.

Precyzyjne badania i analizy odpadów

Każdą usługę realizujemy zgodnie z obowiązującym prawem. Zajmujemy się analizą dowolnych zanieczyszczeń i pozostałości po różnego rodzaju procesach i produkcjach. Współpracujemy z przedsiębiorstwami z wielu sektorów Gospodarki. Świadczymy kompleksowe usługi obejmujące profesjonalne badanie odpadów.

Dysponujemy laboratoriami, które pozwala dokładnie przeanalizować różnego rodzaju odpady komunalne pod kątem kluczowych parametrów, takich jak:

 • pochodzenie,
 • kryterium surowcowe,
 • stan skupienia,
 • skład,
 • stopień toksyczności,
 • poziom niebezpieczeństwa dla otoczenia,
 • ewentualne przeznaczenie na recykling.

Dzięki temu można poznać kompletną, dokładną analizę powstających zanieczyszczeń, co pozwala skuteczne unieszkodliwianie odpadów.

Testy zgodności odpadów

Warunkiem przyjęcia odpadów do składowania jest wykonywanie corocznych testów zgodności. Test zgodności umożliwia ocenę możliwości składowania odpadów na składowisku danego typu:

 • odpadów niebezpiecznych
 • odpadów obojętnych
 • odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

SGS wykonuje badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277). Oferujemy Państwu także wykonanie podstawowej charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania.

Usługi eksperckie i doradcze w dziedzinie gospodarki odpadami:

 • wniosek o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów,
 • ocena właściwości ekologicznych odpadów (szkodliwości odpadów dla środowiska),
 • podstawowe charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania (na podstawie testów zgodności),
 • opinie ekologiczne o możliwościach odzysku w procesach R10, R14, R15,
 • przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii odnośnie zaliczenia odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych,
 • badania i ocena stopnia zanieczyszczeń terenów przemysłowych,

Zapraszamy do współpracy klientów, którzy szukają pomocy w zaplanowaniu i wdrożeniu jak najlepszej, odpowiadającej określonym wymaganiom i warunkom strategii gospodarowania odpadami. Pozostajemy do dyspozycji małych, średnich i dużych firm, jednostek administracji publicznej i klientów indywidualnych.

Monitoring składowisk

Świadczymy usługi monitoringu w każdym okresie eksploatacji składowiska:

 • fazie przedeksploatacyjnej – okres do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów
 • fazie eksploatacji – okres od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie składowiska do dnia uzyskania zgody na zamknięcie składowiska
 • fazie poeksploatacyjnej – okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie fazy realizacji monitoringu prowadzone są stosownie do wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Morfologia odpadów komunalnych

W ramach analizy wykonujemy m.in. dokładną morfologię odpadów komunalnych z myślą o budynkach zlokalizowanych w różnej zabudowie. Dokładnie badamy ich zawartość i opisujemy w sposób zgodny z obowiązującymi obecnie przepisami. Współpracujemy z gminami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz wszelkimi innymi podmiotami, które chcą zlecić badanie składu morfologicznego i frakcyjnego strumieni odpadów komunalnych wraz z kompletną analizą sprawozdawczą. Dysponujemy sprzętem, który gwarantuje wysoką precyzję i wydajność badania niezależnie od tego, czy chodzi o segregowane, czy zmieszane odpady komunalne.

Badania ilościowe i jakościowe wykonane standardowo są na próbach odpadów o masie od. 100 kg do 500 kg.

Dla wszystkich pobranych prób w trakcie badań morfologii odpadów komunalnych wykonane mogą zostać badania składu frakcyjnego (analiza sitowa) z podziałem na 4 frakcje ziarnowe: >100 mm, 100-40 mm, 40-10 mm i <10 mm wraz z obliczeniem ich gęstości nasypowej.

Zakres badań morfologii odpadów obejmuje morfologię odpadów komunalnych (skład materiałowy) z podziałem na główne frakcje materiałowe (odpady organiczne, papier i tektura, tworzywa sztuczne, tekstylia, szkło, metale, kompozyty, drewno, odpady niebezpieczne, odpady inertne, odpady inne).

Analiza stanu gospodarki odpadami

Wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów, których interesuje analiza stanu gospodarki odpadami. Na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów opracowujemy kompleksowe analizy z uwzględnieniem obowiązujących regulacji. Podczas przygotowywania raportu bierzemy pod uwagę zarówno specyfikę generowanych na danym obszarze odpadów, jak i możliwości, którymi dysponuje dany podmiot w zakresie ich składowania i przetwarzania. Na podstawie gruntownych badań wydajemy sprawdzone rekomendacje i doradzamy optymalne decyzje, które mają wpływ na stan środowiska i koszty gospodarki śmieciowej.

Badanie i analiza odpadów — ważny element racjonalnej i prośrodowiskowej gospodarki komunalnej

Ważnym obszarem gospodarki komunalnej jest gospodarowanie szeroko rozumianymi zanieczyszczeniami generowanymi przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne  i inne podmioty.  Analiza i badanie odpadów stanowi oprócz – selektywnego ich gromadzenia, odbioru i transportowania do utylizacji, przetwarzania i recyklingu – ważny element polityki ekologicznej państwa realizowanej na poziomie lokalnym. Jej zasadniczym celem jest utrzymanie w gminie czystości, sprawowanie ochrony nad ekosystemem, oszczędne administrowanie surowcami i naturalnymi zasobami.

Problematykę gospodarki odpadami należy również postrzegać w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego, które zaliczane jest do praw człowieka.  W art. 5 Konstytucji RP wskazano, że państwo zapewnia obywatelom ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. W tę koncepcję dobrze wpisują się wykonywane przez nas analizy i badania, które pozwalają na stwierdzenie wpływu zanieczyszczeń na otaczający ekosystem.

Analiza odpadów – co nas wyróżnia?

Poza dużą elastycznością w zakresie prowadzonych badań, wyróżnia nas wysokiej klasy infrastruktura badawcza (laboratoria, procesy) i kapitału ludzkiego. Stosujemy wyłącznie wiarygodne, sprawdzone metody analityczne. Są one oparte zarówno na normach krajowych i międzynarodowych, jak i własnych procedurach badawczych. Efektywność naszych działań potwierdzają certyfikaty, wewnętrzne kontrole jakości oraz udział w międzynarodowych programach badań biegłości.

Serdecznie zapraszamy do współpracy klientów poszukujących profesjonalnego wsparcia w szeroko pojętej analizie i badaniu odpadów. Oferujemy dostawę pojemników oraz instrukcji, które umożliwią prawidłowe i bezproblemowe pobranie materiału do badań.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług