SGS Analizy Środowiska > Przeglądy ekologiczne

Przegląd ekologiczny

Celem sporządzanych przez nas przeglądów ekologicznych jest przeprowadzenie wszechstronnej analizy zakładu zarówno od strony stanu prawnego (kontrola wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych), jak i stanu technicznego (jego konstrukcji, wyposażenia, sposobu eksploatacji i monitoringu) pod kątem minimalizacji negatywnego oddziaływania. Przegląd ekologiczny ma na celu określenie aktualnego stanu technicznego wszystkich instalacji na terenie zakładu, jak również określenie jego oddziaływania na środowisko.

Kogo dotyczy obowiązek dokonania przeglądu ekologicznego?

Zgodnie z art. 237 ustawy „Prawo ochrony środowiska” obowiązek przeprowadzenia przeglądu ekologicznego nakładany jest uznaniowo przez właściwy organ ochrony środowiska. Dzieje się tak wówczas, gdy stwierdzono okoliczności wskazujące na możliwość negatywnego wpływu instalacji na otoczenie przyrodnicze. Co godne podkreślenia, nałożenie tego obowiązku powinno być uzasadnione brakiem możliwości udowodnienia negatywnego oddziaływania przy użyciu innych środków dowodowych.

Przegląd ekologiczny – niezbędne elementy

Zgodnie z art. 238 wyżej wymienionej ustawy przegląd ekologiczny przedsięwzięć mogących zawsze potencjalnie oddziaływać na środowisko powinien zawierać następujące elementy:

  • rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym i wykorzystywanej w jej ramach technologii,
  • powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,
  • istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej, zabytki i obszary chronione.

Przy sporządzaniu przeglądu ekologicznego zalecane jest także precyzyjne określenie oddziaływania obiektu na środowisko naturalne – również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W raporcie powinno się także znaleźć porównanie wykorzystywanej technologii z technologią przyjazną dla środowiska i prezentacja rozwiązań, które zostaną podjęte w celu wyeliminowania problemów.

Nieodzownymi elementami naszych przeglądów ekologicznych są również wizualizacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, hałasu, jak również rozprzestrzeniania się substancji złowonnych, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Ostatnią ze składowych stanowią kwestie formalne – nazwiska osób sporządzających badanie, a także zwięzłe streszczenie zawartych w raporcie informacji.

Warto podkreślić, że powyższe zasady przeprowadzania przeglądu ekologicznego mogą ulec zmianie na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw klimatu. Modyfikacje mogą dotyczyć zarówno formy i zakresu jego sporządzania, jak i rodzaju dokumentów uwzględnianych w procesie. Część z wyżej wymienionych wymagań może zostać pominięta również wtedy, gdy analizie podlega przedsięwzięcie jedynie potencjalnie zagrażające środowisku naturalnemu.

Rzetelny i obiektywny przegląd ekologiczny

Zgodnie z przepisami zawartymi w prawie środowiskowym, postępowanie dotyczące wpływu na środowisko może zostać wszczęte na wniosek osób i podmiotów mających interes prawny w uzyskaniu takich informacji. W związku z tym w niektórych sytuacjach przegląd ekologiczny jest obowiązkiem właścicieli przedsiębiorstw i innych obiektów, w których wykorzystywane są instalacje i systemy mogące negatywnie oddziaływać na otoczenie. Ma on formę eksperckiej opinii wydawanej przez specjalistów dysponujących wymaganymi kwalifikacjami w tym zakresie. Właśnie tacy fachowcy tworzą nasz zespół, dzięki czemu możemy świadczyć kompleksowe wsparcie w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem, który pozwala na wykonywanie precyzyjnych pomiarów i sporządzanie rzetelnych, obiektywnych opinii. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami działającymi w różnych branżach, począwszy od największych zakładów przemysłowych i produkcyjnych, poprzez średnie i małe firmy, skończywszy na instytucjach i obiektach publicznych. W ramach przeglądu ekologicznego przeprowadzamy dokładne analizy, które dowodzą niekorzystnego wpływu na środowisku lub stwierdzają jego brak.

Przegląd ekologiczny dla dowolnych obiektów i instalacji

Realizowane przez nasz zespół usługi dają dostęp do niezbędnych dokumentów, które można następnie przedłożyć organowi prowadzącemu sprawę dotyczącą zbadania oddziaływania danego obiektu na otoczenie. Są pomocne również w codziennej działalności, ponieważ umożliwiają wykrycie niebezpiecznych procesów, usterek czy awarii i usunięcie ich źródła. Wykorzystanie informacji zawartych w przeglądzie ekologicznym pozwala na usprawnienie pracy różnego rodzaju instalacji pod kątem przyjazności środowisku, a to często przekłada się na obniżenie kosztów i poprawę wydajności prowadzonej działalności. Zapraszamy do kontaktu i współpracy wszystkie przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje i inne podmioty zainteresowane uzyskaniem rzetelnej, obiektywnej i fachowej opinii na temat wpływu na otoczenie.

Przegląd ekologiczny — specjalistyczny raport o wpływie przedsięwzięcia na środowisko

Jednym z instrumentów prawnych, który pozwala na ustalenie oddziaływania konkretnej instalacji na lokalny, regionalny czy krajowy ekosystem jest przegląd środowiskowy. W literaturze naukowej powszechnie wskazuje się, że jest to  dokument wykazujący atrybuty specjalistycznej opinii eksperckiej. Decyzję o jego sporządzeniu wraz ze wskazaniem celu podejmuje właściwy organ administracyjny. Zgodnie z orzecznictwem sądowym nałożenie takiego obowiązku na inwestora powinno być uzasadnione brakiem możliwości udowodnienia negatywnego wpływu przedsięwzięcia przy użyciu innych środków dowodowych.

Finalnym efektem każdego przeglądu ekologicznego jest raport zawierający poprawne funkcjonowanie instalacji. W dokumencie powinny być także wskazane ewentualne usterki i wady, propozycję zmian w stosowanych metodach ograniczających i przeciwdziałających generowaniu negatywnych zjawisk zanieczyszczeń oraz możliwości dostosowania do aktualnych wymogów środowiskowych.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług