Pozwolenie zintegrowane IPPC

Sporządzamy opracowania środowiskowe, które podnoszą rangę przedsiębiorstw.

Dyrektywa IED (zastępująca Dyrektywę IPPC) reguluje zintegrowane podejście do ochrony środowiska i porusza zagadnienia związane z zapobieganiem oraz ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do środowiska. Jej wymogi dotyczą m.in. takich sektorów przemysłowych jak:

  • Przemysł energetyczny, chemiczny i mineralny
  • Produkcja i obróbka metali
  • Obiekty utylizacji odpadów
  • Produkcja masy włóknistej
  • Ubój zwierząt
  • Produkcja i przetwórstwo produktów spożywczych
  • Produkcja wyrobów mleczarskich
  • Hodowla drobiu, trzody chlewnej
  • Innych rodzajów działalności, które generują zanieczyszczenia będące zagrożeniem dla środowiska.

 

Aby osiągnąć cele, które określa dyrektywa IED, przedsiębiorstwo jest zobowiązane posiadać pozwolenie zintegrowane oraz prowadzić działalność zgodnie z wymogami zawartymi w konkluzjach BAT (Najlepsze Dostępne Techniki), a jeżeli nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w dokumentach referencyjnych BAT, czyli stosować metody umożliwiające osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska. Spełniając wymogi BAT przedsiębiorstwo zyskuje również wzrost jakości oraz efektywności produkcyjnej. Realizacja wytyczonych celów dyrektywy IED pozwala również wzmocnić wizerunek firmy, gdyż będzie ona wówczas postrzegana jako ta, która stosuje proekologiczne rozwiązania i dba o bezpieczeństwo klientów.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Przygotowując wniosek o wydanie nowego lub zmianę pozwolenia zintegrowanego opracowujemy je w oparciu o przepisy Prawa Ochrony Środowiska. Przygotowany przez nas wniosek ma na celu wyraźne podkreślenie całościowego podejścia zakładu do zagadnień związanych z ochroną środowiska i uwzględnia wykorzystanie najlepszej dostępnej techniki w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony środowiska, jako całości (system BAT).

W ramach sporządzania wniosku o pozwolenie zintegrowane wykonujemy analizę oddziaływania planowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska, uwzględniamy możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego, wskazujemy proponowane wielkości poszczególnych emisji wraz z ich uzasadnieniem (mając na uwadze obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska) oraz wykazujemy środki techniczne mające na celu neutralizację negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto w przypadku oceny wpływu przedmiotowej instalacji na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny oraz oceny jej potencjalnej uciązliwości odorowej  wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające identyfikację źródeł emisji wraz z zasięgiem ich oddziaływania.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest bardzo istotnym dokumentem. Dlatego też powinien być sporządzony przez wykwalifikowanych specjalistów. Firmę SGS Polska tworzą rzetelni eksperci, którzy zapewniają profesjonalne opracowywanie pozwoleń zintegrowanych. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia. W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt.

  • W związku z nowelizacją Ustawy Prawo ochrony środowiska, która implementowała zapisy Dyrektywy IED do prawa polskiego, na prowadzących instalacje, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego został nałożony obowiązek  wykonywania raportów początkowych (raporty bazowe), jeżali na terenie instalacji są wykorzystywane, magazynowane oraz produkowanesubstancje stwarzające potencjalne zagrożenie dla środowiska i wystepuje ryzyko przedostania się tych substancji do środowiska.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług