SGS Analizy Środowiska > Pozwolenia zintegrowane IPPC

Pozwolenie zintegrowane IPPC

Sporządzamy opracowania środowiskowe, które podnoszą rangę przedsiębiorstw.

Dyrektywa IED (zastępująca Dyrektywę IPPC) reguluje zintegrowane podejście do ochrony środowiska i porusza zagadnienia związane z zapobieganiem oraz ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do środowiska. Jej wymogi dotyczą m.in. takich sektorów przemysłowych jak:

 • Przemysł energetyczny, chemiczny i mineralny
 • Produkcja i obróbka metali
 • Obiekty utylizacji odpadów
 • Produkcja masy włóknistej
 • Ubój zwierząt
 • Produkcja i przetwórstwo produktów spożywczych
 • Produkcja wyrobów mleczarskich
 • Hodowla drobiu, trzody chlewnej
 • Innych rodzajów działalności, które generują zanieczyszczenia będące zagrożeniem dla środowiska.

 

Aby osiągnąć cele, które określa dyrektywa IED, przedsiębiorstwo jest zobowiązane posiadać pozwolenie zintegrowane oraz prowadzić działalność zgodnie z wymogami zawartymi w konkluzjach BAT (Najlepsze Dostępne Techniki), a jeżeli nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – w dokumentach referencyjnych BAT, czyli stosować metody umożliwiające osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska. Spełniając wymogi BAT przedsiębiorstwo zyskuje również wzrost jakości oraz efektywności produkcyjnej. Realizacja wytyczonych celów dyrektywy IED pozwala również wzmocnić wizerunek firmy, gdyż będzie ona wówczas postrzegana jako ta, która stosuje proekologiczne rozwiązania i dba o bezpieczeństwo klientów.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Przygotowując wniosek o wydanie nowego lub zmianę pozwolenia zintegrowanego opracowujemy je w oparciu o przepisy Prawa Ochrony Środowiska. Przygotowany przez nas wniosek ma na celu wyraźne podkreślenie całościowego podejścia zakładu do zagadnień związanych z ochroną środowiska i uwzględnia wykorzystanie najlepszej dostępnej techniki w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony środowiska, jako całości (system BAT).

W ramach sporządzania wniosku o pozwolenie zintegrowane wykonujemy analizę oddziaływania planowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska, uwzględniamy możliwość wystąpienia oddziaływania transgranicznego, wskazujemy proponowane wielkości poszczególnych emisji wraz z ich uzasadnieniem (mając na uwadze obowiązek dotrzymania standardów jakości środowiska) oraz wykazujemy środki techniczne mające na celu neutralizację negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto w przypadku oceny wpływu przedmiotowej instalacji na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny oraz oceny jej potencjalnej uciązliwości odorowej  wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające identyfikację źródeł emisji wraz z zasięgiem ich oddziaływania.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest bardzo istotnym dokumentem. Dlatego też powinien być sporządzony przez wykwalifikowanych specjalistów. Firmę SGS Polska tworzą rzetelni eksperci, którzy zapewniają profesjonalne opracowywanie pozwoleń zintegrowanych. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia. W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt.

 • W związku z nowelizacją Ustawy Prawo ochrony środowiska, która implementowała zapisy Dyrektywy IED do prawa polskiego, na prowadzących instalacje, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego został nałożony obowiązek  wykonywania raportów początkowych (raporty bazowe), jeżali na terenie instalacji są wykorzystywane, magazynowane oraz produkowanesubstancje stwarzające potencjalne zagrożenie dla środowiska i wystepuje ryzyko przedostania się tych substancji do środowiska.

Dla kogo pozwolenie zintegrowane? Kto może skorzystać z usługi?

Złożenie wniosku o uzyskanie wymaganego pozwolenia zintegrowanego jest niezbędne w przypadku wykorzystania instalacji potencjalnie groźnych dla środowiska w ramach działalności gospodarczej polegającej m.in. na:

produkcji energii,
wytwarzaniu i obróbce elementów metalowych,
gospodarowaniu surowcami skalnymi,
produkcji środków ochrony roślin, substancji barwiących, materiałów syntetycznych, nawozów dla roślin,
wytwórstwie papieru i elementów budowlanych, np. płyt konstrukcyjnych,
hodowli zwierząt tucznych.
Jednak niektóre firmy używające instalacji, które mogą mieć negatywne oddziaływanie na otoczenie, są zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego. Czy jest to konieczne w Państwa przypadku? W razie jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii zapraszamy do współpracy, w ramach której gwarantujemy rzetelne doradztwo i pomoc w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań formalnych. Analizujemy sytuację każdego podmiotu i sugerujemy odpowiednie w tym zakresie podejście, które zależy przede wszystkim od skali i stopnia skomplikowania czynności wykonywanych w instalacji.

Co daje pozwolenie zintegrowane?

Udzielane na podstawie wniosku przygotowywanego przez naszą firmę pozwolenie zintegrowane dotyczy każdego zespołu urządzeń znajdującego się w danym obiekcie. Jeżeli jest ich kilka, znika konieczność składania wielu wniosku dla wszystkich z nich. Jeśli jednak sobie Państwo życzą, przepisy pozwalają na staranie się o objęcie każdej instalacji odrębnym pozwoleniem zintegrowanym. Gdy z jakichś względów pojawi się taka potrzeba, zapewnimy kompleksowe i profesjonalne wsparcie, przygotowując odpowiednią liczbę wniosków.

Obowiązujące przepisy dają możliwość objęcia dokumentacją także instalacji, w przypadku których jest to niewymagane, o ile są zlokalizowane w tym samym zakładzie, w jakim znajdują się urządzenia wymagające przejścia formalnej procedury. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oznacza brak konieczności uzyskiwania kilku odrębnych pozwoleń na:

  • generowanie odpadów,
  • odprowadzanie ścieków do gleby bądź zbiorników wodnych,
  • pozyskiwanie wody,
  • emisję substancji pylących oraz gazowych do atmosfery.

Wszystkie powyższe elementy obejmuje pozwolenie zintegrowane.

Pozwolenie zintegrowane a kwestia opłat

Biorąc pod uwagę fakt, jak ważnym dokumentem jest pozwolenie zintegrowane, osoby zainteresowane jego uzyskaniem muszą oczywiście liczyć się z koniecznością poniesienia pewnych opłat. Nie są one jednak tak wysokie, jak mogłoby się wydawać. Jeżeli chodzi o należność skarbową, to wynosi ona 2011 zł lub 506 zł. Pierwsza kwota uiszczana jest za poświadczenie związane z działalnością gospodarczą, a druga została zarezerwowana dla małych firm oraz dla podmiotów działających w sektorze rolniczym. Drugą ważną kwestią jest opłata rejestracyjna. Oblicza się ją przy wykorzystaniu wzoru O = B x WR / WP, gdzie litera

 • O – oznacza wysokość opłaty rejestracyjnej,
 • B – wysokość bazowej stawki opłaty rejestracyjnej dla danego rodzaju instalacji,
 • WR – maksymalną możliwą do osiągnięcia wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w danej instalacji,
 • a WP – progową wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji danego rodzaju.

Z ekonomicznego punktu widzenia warto wspomnieć również o tym, że opłata rejestracyjna nie może być wyższa niż 12 000 zł. Jeżeli zatem okazałoby się, że kwota będąca wynikiem obliczeń z przedstawionego wzoru przekroczyłaby taką wartość, to przedsiębiorca nie zapłaci powstałej nadwyżki. Jak zatem wyraźnie widać, w przypadku uprawomocnienia decyzji koszy są jak najbardziej akceptowalne.

Jak długo czeka się na wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie jest dość trudne. Niemniej jednak pozwolenie zintegrowane powinno zostać wydane w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Niestety w praktyce termin ten może być dłuższy, gdyż nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto decyzja może się opóźnić także z innych przyczyn. Mowa tutaj przede wszystkim o zaniedbaniach ze strony wnioskodawcy, czy też innych sprawach, z które urząd nie może wziąć odpowiedzialności.

Czy pozwolenie zintegrowane ma termin ważności?

Zważając na przepisy obowiązującego obecnie prawa, poświadczenie wydawane jest bezterminowo. Od reguły tej istnieje jednak pewien wyjątek. Dotyczy on przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w sektorze recyklingu statków. W ich przypadku dokument wydawany jest na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Czy pozwolenie zintegrowane może zostać cofnięte?

To, że dokument ten w zdecydowanej większości przypadków wydawane jest na czas nie określony, nie oznacza jednak, że nie może ono zostać wycofane. Dzieje się tak w sytuacji, w której sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa przyczynia się do znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego lub zagraża zdrowiu lub życiu ludzi. Co niezwykle istotne – po otrzymaniu decyzji cofającej lub ograniczającej pozwolenie zintegrowane należy niezwłocznie zastosować się do ustaleń, gdyż mają one rygor natychmiastowej wykonalności.

Pozwolenie zintegrowane – zaufaj najlepszym specjalistom!

Jeżeli poszukują Państwo kompleksowego wsparcia w zakresie pomocy w uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego, to serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty oraz do kontaktu. Nasze usługi mają charakter kompleksowy, dlatego też jesteśmy pewni, że spełnimy oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców!

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług