SGS Analizy Środowiska > Oceny oddziaływania na środowisko

Raporty i oceny ocena oddziaływania na środowisko

Profesjonalne raporty oddziaływania na środowisko

Aby wybudować różnego rodzaju obiekty przemysłowe, usługowe, handlowe, mieszkaniowe albo infrastrukturalne, wymagane jest pozwolenie na budowę. Podczas składania stosownego wniosku o wydanie takiego dokumentu należy do niego również dołączyć decyzję środowiskową – pod warunkiem, że wymagana jest prawnie. Aby ją uzyskać, warunkiem koniecznym jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Otrzymanie decyzji środowiskowych wymagane jest dla określonych przedsięwzięć. Przepisy prawne regulują dokładnie, dla jakich inwestycji obligatoryjna jest ocena oddziaływania na środowisko.

Rodzaje przedsięwzięć oddziaływania na środowisko

Przedsięwzięcia – ze względu na ich rodzaj – dzieli się na dwie grupy:

  • przedsięwzięcia, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – dla nich wymagane jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko,
  • przedsięwzięcia, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – dla nich opracowuje się Kartę informacyjną przedsięwzięcia, na podstawie której organ wydaje postanowienie o konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jaki jest zakres oraz konieczność wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko określają aktualne akty prawne. Przeprowadzenie procedury związanej z oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia na środowisko ułatwia określenie jego wpływu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko.

Rzetelna analiza wszystkich elementów oddziaływania na środowisko

Każdy raport oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji opracowywany jest przede wszystkim na bazie obowiązujących uregulowań prawnych, uwarunkowań środowiskowych i społecznych. Działający prężnie w naszej firmie SGS Polska Sp. z o.o. interdyscyplinarny zespół osób dokonuje rzetelnej analizy poszczególnych elementów składających się na proces przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Raport o oddziaływania na środowisko konieczny jest zarówno dla nowych, jak również modernizowanych przedsięwzięć – jeśli jest na nie nałożony prawnie ten obowiązek.

Szeroki grono specjalistów z różnych dziedzin naukowych

Ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko mogą przeprowadzić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie, posiadają gruntowną wiedzę na ten temat oraz dysponują specjalistycznym oprogramowaniem. Nasza firma SGS Polska Sp. z o.o. spełnia te warunki, a zatrudnieni w niej profesjonaliści wykonują raporty rzetelne i kompleksowe. Pracują dla nas specjaliści z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, takich jak m.in. geologia, geografia, biologia, ochrona środowiska, chemia, inżynieria środowiska, akustyka itp. Dzięki tak szerokiemu gronu naukowców możemy bez problemu przygotowywać kompleksowe raporty oddziaływania na środowisko – niezależnie od zakresu oraz rodzaju prowadzonej działalności. Podczas opracowywania raportu oddziaływania na środowisko przedstawiamy modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu, modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu. Z kolei dla instalacji o szczególnej uciążliwości odorowej wykonujemy modelowanie rozprzestrzeniania (rozkładu) substancji złowonnych. W proponowanych modelowaniach wykorzystujemy oprogramowanie:

  • IMMI 2011-1, CadnaA – modelowanie hałasu,
  • Operat FB, ADMS 5 – modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu,
  • ADMS 5 – modelowanie uciążliwości zapachowej.

Reprezentacja klienta na każdym etapie

Specjaliści, którzy dla nas pracują, posiadają bogate doświadczenie i potrzebne kwalifikacje w wykonywaniu kart informacyjnych przedsięwzięć oraz raportów (ocen) oddziaływania na środowisko dla inwestycji, które planowane są zarówno w kraju, jak i za granicą. Naszą rolą jest także pomoc inwestorom w rozwiązywaniu problemów związanych zarówno z opracowywaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak również na etapie postępowania administracyjnego. Dotyczy to kontaktów z organami opiniującymi oraz wydającymi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Klient może liczyć na naszą reprezentację przed organami administracji państwowej na każdym etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Wykonywanie oferowanych raportów jest zatem potrzebne przede wszystkim w kontaktach z urzędami. To podstawowy dokument, który informuje o sposobie i prawidłowości przygotowania inwestycji pod kątem szeroko pojętego bezpieczeństwa dla otoczenia. Na jego bazie możliwe jest dokonanie rzetelnej i obiektywnej oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Raport powinien także wskazywać podjęte przez inwestora działania ukierunkowane na rekompensatę ewentualnych strat dla ekosystemu wynikających ze wdrożenia inwestycji.

Co zawiera raport o oddziaływaniu na środowisko?

Tworzona przez firmę ocena oddziaływania na środowisko informuje o skutkach przedsięwzięcia dla otoczenia o charakterze:

przyrodniczym – definiuje, w jaki sposób i w jakim stopniu realizacja prac wpływa na otoczenie naturalne,
społecznym – w tym przypadku chodzi o konsekwencje przedsięwzięcia bezpośrednio dla ludzi mieszkających, pracujących i przebywających w pobliżu, ale też dla tkanki materialnej, architektonicznej czy krajobrazowej danego obszaru,
przyrodniczym i społecznym jednocześnie, z uwzględnieniem wzajemnego powiązania tych dwóch dziedzin,
zagospodarowania złóż kopalnianych, o ile takie istnieją w otoczeniu.
Poza tym ocena określa metody prewencyjne mające na celu ograniczenie negatywnych skutków inwestycji oraz sposoby bieżących analiz pozwalających na kontrolowanie jej wpływu na przyrodę i tkankę społeczną. Raport o oddziaływaniu na środowisko jest więc kompleksowym dokumentem, który całościowo ocenia efekty inwestycji dla otoczenia, rozpatrując pod tym względem różne, kluczowe aspekty. Z uwagi na to inwestorzy poza posługiwaniem się nim w procedurach formalnych stosują go także w celach informacyjnych. Znajdujące się w ocenie oddziaływania na środowisko dane są bowiem cennym zasobem, który można wykorzystać z myślą o optymalizacji realizacji przedsięwzięcia.

Decydując się na nasze usługi, klienci mają pewność otrzymania zgodnego z przepisami, obiektywnego i wiarygodnego raportu zawierającego wszelkie niezbędne informacje i spełniającego formalne wymagania.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług