SGS Analizy Środowiska > Audyty zgodności

Audyty BHP i PPOŻ

Jesteśmy doświadczonym partnerem biznesowym, który od lat działa na polskim rynku. Wspieramy firmy w zakresie profesjonalnych audytów BHP i ppoż. Są one wykonywane przez najlepszych specjalistów z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pomiarowego. Pozwala nam to na uzyskanie wiarygodnych wyników badań. Na ich podstawie sprawnie wykrywamy mocne i słabe strony systemów ppoż oraz ochrony życia ludzi.

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej to analiza stanu faktycznego i zgodności z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz innymi wymaganiami klienta.

Obowiązujące przepisy nakładają szereg obowiązków, których niedopełnienie może grozić stratami materialnymi, roszczeniami poszkodowanych, niewypłaceniem odszkodowania, a nawet sankcjami karnymi.

ZAKRES AUDYTU KAŻDORAZOWO USTALANY JEST INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I WYMAGAŃ KLIENTA

 

AUDYT BHP

Zgodnie z Ustawą – Kodeks pracy, to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Audyt zgodności BHP przeprowadzany jest w oparciu o aktualne regulacje prawne, a także wymagania norm PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001. Kompleksowe podejście umożliwia identyfikację nieprawidłowości we wszystkich obszarach i usunięcie wskazanych niezgodności bez ponoszenia konsekwencji wyciąganych przez instytucje kontrolujące.

Punktem wyjścia jest weryfikacja prawidłowości oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, zwłaszcza pod kątem adekwatnego do istniejących warunków i technologii określenia czynników fizycznych i chemicznych będących zagrożeniem dla zdrowia i życia. W ramach audytu analizowane są m.in. następujące zagadnienia:

 • szkolenia BHP wraz z oceną ich efektywności,
 • wypadki i zdarzenia stanowiące potencjalne zagrożenie,
 • badania profilaktyczne
 • dokumentacja pomiarów na stanowiskach pracy z uwzględnieniem ich kompletności, terminowości i adekwatności do występujących czynników ryzyka
 • oznaczenia graficzne z zakresu BHP,
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej wraz z oceną ich przydatności i skuteczności
 • dostępność, kompletność i aktualność kart charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych
 • wymagania techniczno – budowlane i instalacyjne w zakresie BHP

Kontekst prawny audytu BHP obejmuje spełnienie obowiązków wynikających z regulacji szczegółowych, zawartych w aktach prawnych odnoszących się m.in. do:

 • podstawowych obowiązków pracodawcy
 • środowiska pracy i czynników szkodliwych
 • badań i pomiarów czynników szkodliwych
 • wypadków przy pracy,
 • pomieszczeń pracy

Integralną częścią audytu jest ocena jakości wewnętrznej komunikacji i świadomości kadry kierowniczej załogi w zakresie fundamentów budujących kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

 

AUDYT PPOŻ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za ochronę przeciwpożarową odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu.
Celem audytu jest porównanie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami. Audyt PPOŻ umożliwia identyfikację nieprawidłowości i pozwala przygotować się właścicielowi, zarządcy bądź użytkownikowi na uniknięcie ewentualnych konsekwencji wynikających z kontroli uprawnionych instytucji.
Zakres audytu obejmuje w szczególności:

 • analizę dokumentacji projektowej obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem warunków ochrony ppoż.
 • analizę warunków ochrony ppoż. w obiekcie w odniesieniu do założeń projektowych,
 • ocena przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez pracowników,
 • analizę wyposażenia w wymagane urządzenia ppoż i zasady ich kontroli i konserwacji,
 • analiza procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie,
 • ocena oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN,
 • analiza szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

PO KAŻDYM AUDYCIE OPRACOWYWANY JEST RAPORT, W KTÓRYM ZAWARTE SĄ WSZYSTKIE NIEZGODNOŚCI WRAZ ZE WSKAZANIEM DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH, MAJĄCYCH DOPROWADZIĆ DO STANU PEŁNEJ ZGODNOŚCI I PODNIEŚĆ POZIOM BEZPIECZEŃSTWA.

Dlaczego warto zlecić nam audyt bhp i ppoż?

Jeśli chcą Państwo przekonać się o naszej skuteczności, to jesteśmy otwarci na współpracę. W trakcie analizy pomożemy Wam w tym, aby każde stanowisko pracy było bezpieczne i zgodne z wymogami prawa. Dzięki fachowemu wsparciu zyskacie pewność, że kolejne inspekcje urzędnicze będą miały pozytywny wydźwięk. Oznacza to uniknięcie niepotrzebnych kar oraz wydatków. Dodatkowo zapewnicie pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa na stanowiskach służbowych. W ujęciu globalnym audyt BHP i ppoż może mieć przełożenie na wzrost wydajności w firmie.

Dlatego warto zawczasu zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz przeciwpożarową. Działanie takie może być postrzegane jako dobra i opłacalna inwestycja w przyszłość zakładu pracy.
Do najważniejszych korzyści, które wynikają z nadzoru specjalistów z SGS, należy zaliczyć:

 • minimalizację liczby wypadków i osób przebywających na zwolnieniach lekarskich,
 • ograniczenie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań oraz kar za niedopełnienie przepisów,
 • uzyskanie lepszych warunków polis w firmach ubezpieczeniowych,
 • możliwość zbudowania na rynku pozycji przedsiębiorstwa godnego zaufania,
 • zmniejszenie rotacji pracowników.

W przypadku każdego audytu BHP i ppoż działamy kompleksowo i z dużą szczegółowością. Jest ona widoczna zarówno w wynikach analiz, jak i we wnioskowaniu widocznym w raporcie. Na jego podstawie można dostosować warunki bezpieczeństwa ludziom i mieniu w firmie.

Zapraszamy do kontaktu i ustalenia dogodnego terminu spotkania z naszymi specjalistami. Gwarantujemy indywidualne podejście do Klienta i jego potrzeb!

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polecane podstrony
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług