Audyty BHP i PPOŻ

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej to analiza stanu faktycznego i zgodności z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz innymi wymaganiami klienta.

Obowiązujące przepisy nakładają szereg obowiązków, których niedopełnienie może grozić stratami materialnymi, roszczeniami poszkodowanych, niewypłaceniem odszkodowania, a nawet sankcjami karnymi.

ZAKRES AUDYTU KAŻDORAZOWO USTALANY JEST INDYWIDUALNIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I WYMAGAŃ KLIENTA

 
AUDYT BHP
Zgodnie z Ustawą – Kodeks pracy, to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Audyt zgodności BHP przeprowadzany jest w oparciu o aktualne regulacje prawne, a także wymagania norm PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001. Kompleksowe podejście umożliwia identyfikację nieprawidłowości we wszystkich obszarach i usunięcie wskazanych niezgodności bez ponoszenia konsekwencji wyciąganych przez instytucje kontrolujące.

Punktem wyjścia jest weryfikacja prawidłowości oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, zwłaszcza pod kątem adekwatnego do istniejących warunków i technologii określenia czynników fizycznych i chemicznych będących zagrożeniem dla zdrowia i życia. W ramach audytu analizowane są m.in. następujące zagadnienia:

 • szkolenia BHP wraz z oceną ich efektywności,
 • wypadki i zdarzenia stanowiące potencjalne zagrożenie,
 • badania profilaktyczne
 • dokumentacja pomiarów na stanowiskach pracy z uwzględnieniem ich kompletności, terminowości i adekwatności do występujących czynników ryzyka
 • oznaczenia graficzne z zakresu BHP,
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej wraz z oceną ich przydatności i skuteczności
 • dostępność, kompletność i aktualność kart charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych
 • wymagania techniczno – budowlane i instalacyjne w zakresie BHP

Kontekst prawny audytu BHP obejmuje spełnienie obowiązków wynikających z regulacji szczegółowych, zawartych w aktach prawnych odnoszących się m.in. do:

 • podstawowych obowiązków pracodawcy
 • środowiska pracy i czynników szkodliwych
 • badań i pomiarów czynników szkodliwych
 • wypadków przy pracy,
 • pomieszczeń pracy

Integralną częścią audytu jest ocena jakości wewnętrznej komunikacji i świadomości kadry kierowniczej załogi w zakresie fundamentów budujących kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

 
AUDYT PPOŻ
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za ochronę przeciwpożarową odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu.
Celem audytu jest porównanie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymaganiami. Audyt PPOŻ umożliwia identyfikację nieprawidłowości i pozwala przygotować się właścicielowi, zarządcy bądź użytkownikowi na uniknięcie ewentualnych konsekwencji wynikających z kontroli uprawnionych instytucji.
Zakres audytu obejmuje w szczególności:

 • analizę dokumentacji projektowej obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem warunków ochrony ppoż.
 • analizę warunków ochrony ppoż. w obiekcie w odniesieniu do założeń projektowych,
 • ocena przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez pracowników,
 • analizę wyposażenia w wymagane urządzenia ppoż i zasady ich kontroli i konserwacji,
 • analiza procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie,
 • ocena oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN,
 • analiza szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

PO KAŻDYM AUDYCIE OPRACOWYWANY JEST RAPORT, W KTÓRYM ZAWARTE SĄ WSZYSTKIE NIEZGODNOŚCI WRAZ ZE WSKAZANIEM DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH, MAJĄCYCH DOPROWADZIĆ DO STANU PEŁNEJ ZGODNOŚCI I PODNIEŚĆ POZIOM BEZPIECZEŃSTWA.

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług