Audyty środowiskowe

SGS Polska – profesjonalne usługi dokumentacyjne

Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska podlegają nieustannym modyfikacjom. Zmiany te skutkują koniecznością zweryfikowania, czy firma spełnia wszelkie wymagania w tym zakresie. W tym celu przeprowadzany jest audyt środowiskowy.

Oferujemy przeprowadzenie audytu zgodności, polegającego na ocenie przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wszelkich wymagań prawnych oraz wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. Podstawowym założeniem audytu jest analiza dokumentacji przedsiębiorstwa, w tym procedur i rozwiązań systemowych istotnych z punktu widzenia spełnienia wymagań zewnętrznych określonych w regulacjach prawnych oraz wewnętrznych stosowanych w przedsiębiorstwie.

Zakres audytu zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz potrzeb Klienta i obejmuje kompendium zagadnień związanych z:

 • Gospodarką wodno-ściekową
 • Gospodarką odpadami
 • Środowiskiem wodno-gruntowym
 • Emisjami do powietrza
 • Hałasem

 

Audyt obejmuje wszystkie istotne wymagania m.in. wynikające z następujących regulacji:

 • Ustawa prawo ochrony środowiska
 • Ustawa o odpadach
 • Ustawa prawo wodne
 • Ustawa o ochronie przyrody
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

Do szczególnych aspektów audytu zalicza się:

 • Analizę procesów technologicznych i związanych z nimi czynników ryzyka dla funkcjonowania środowiska wraz z klasyfikacją istotności potencjalnych oddziaływań
 • Analizę istniejącej dokumentacji z zakresu korzystania ze środowiska oraz decyzji administracyjnych
 • Analizę realizowanych obowiązków pomiarowych z zakresu środowiska i ich zgodność z wymaganiami wynikającymi z przepisów ogólnych oraz obowiązków nałożonych w decyzjach
 • Analizę zarządzania gospodarką odpadami
 • Ocenę ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego w ujęciu historycznym oraz w powiązaniu do oddziaływań obiektów sąsiadujących
 • Spełnienie obowiązków sprawozdawczych związanych z emisją zanieczyszczeń, produkcją odpadów
 • Analizę rozwiązań i procedur sprzyjających zrównoważonemu wykorzystaniu energii

 

W wyniku audytu opracowujemy raport identyfikujący niezgodności, obejmujący następujące elementy:

 • Listę niezgodności wraz z oceną ich wagi z punktu widzenia następstw dla środowiska zdrowia i życia ludzi oraz sankcji karno-administracyjnych
 • Opis czynników stanowiących źródło niezgodności wraz z klasyfikacją identyfikującą ich charakter (systemowy, techniczny, kulturowy, historyczny)

 

Serdecznie zachęcamy do współpracy. Zapewniamy, że audyt środowiskowy zostanie przeprowadzony przez nas kompleksowo i profesjonalnie. Domeną firmy SGS Polska jest rzetelny monitoring środowiska, który dotyczy wielu aspektów. Pomiary środowiskowe, przeglądy ekologiczne, operaty wodnoprawne i powietrzne, a także pozostałe oferowane przez nas usługi wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług