Badanie ścieków i analiza nawozów

Zapraszamy do współpracy oczyszczalnie ścieków oraz przedsiębiorstwa przemysłowe.

Badania ścieków i osadów ściekowych należą do obowiązków każdego przedsiębiorstwa. Regulacje w tej sprawie określają odpowiednie przepisy prawne. Analiza ścieków pozwala na optymalizację pracy oczyszczalni oraz procesów technologicznych, a tym samym pomaga w osiągnięciu wymaganych limitów.

Powody, dla których warto przeprowadzać badania ścieków i osadów ściekowych

Dzięki systematycznej analizie osadów uzyskujemy informację o ich składzie, a tym samym możemy określić, czy do ziemi nie trafiają substancje toksyczne, bakterie, związki metali ciężkich, które przyczyniają się do degradacji gruntów oraz stwarzają zagrożenie dla środowiska. Ponadto, brak rzetelnej kontroli skutkuje niewiedzą na temat bezpiecznego stosowania osadów jako nawozu. Należy więc regularnie przeprowadzać badania osadów ściekowych tym bardziej, że zastosowanie ich do nawożenia gleby pozwala m.in. przyspieszyć wzrost roślin. Osady, które nie przekraczają dopuszczalnych norm zawartości szkodliwych substancji wykorzystuje się również do rekultywacji.

Woda zużyta, czyli tzw. ścieki, zawierają mnóstwo szkodliwych związków organicznych i nieorganicznych, które zagrażają zdrowiu i życiu. Oczyszczanie ścieków pozwala unieszkodliwić niebezpieczne substancje, które znajdują się w ich składzie. Aby mieć gwarancję skutecznego wyeliminowania tej szkodliwości, należy przeprowadzić badanie ścieków.

Wykonujemy kompleksowe badania ścieków i osadów ściekowych wraz z przeprowadzeniem akredytowanego próbkobrania.

Analizy wykonywane są w naszych akredytowanych laboratoriach, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, przy wykorzystaniu metod referencyjnych określonych w obowiązujących regulacjach prawnych. Badanie składu ścieków uwzględnia ich jakość chemiczną, mikrobiologiczną oraz biochemiczną.

Ścieki komunalne

W zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Ścieki przemysłowe

W zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych.

Badanie ścieków pod kątem przygotowania operatu wodnoprawnego

W zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Osady ściekowe

Oferujemy wykonanie badań komunalnych osadów ściekowych, obejmujących oznaczenia wskaźników fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych oraz parazytologicznych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, z dnia 6 lutego 2015r.

Opracowujemy dokumentację dotyczącą ustalenia dopuszczalnej dawki osadu w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Działamy profesjonalnie i kompleksowo. Oferujemy Państwu przeprowadzenie analiz gleb, na których będą Państwo chcieli zastosować przebadane ścieki, osady ściekowe lub odpady (odzysk R10). Na podstawie otrzymanych wyników analiz sporządzimy dla Państwa ocenę możliwości zastosowania w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania osadów oraz określimy dopuszczalne ich dawki stosowania. W ramach przygotowania powyższej opinii, opieramy się na aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz bogatym doświadczeniu naszych konsultantów.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Polityka ochrony prywatności
Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług