Oceny oddziaływania na środowisko
Badania, ekspertyzy - zaufaj specjalistom

SGS Polska – profesjonalne opracowania środowiskowe.

Obiekty przemysłowe, usługowe, handlowe, mieszkaniowe oraz infrastrukturalne to zaledwie jedne z wielu inwestycji, których planowana realizacja wymaga wystąpienia o pozwolenie na budowę. Do wniosku o wydanie takiego dokumentu należy dołączyć decyzję środowiskową, jeśli jest ona wymagana przez uregulowania prawne. Koniecznym warunkiem do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć, dla których należy przeprowadzić ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, ujęty został w określonych aktach prawnych.

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia zostały one podzielone na dwie grupy:

  • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko,
  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których opracowuje się Kartę informacyjną przedsięwzięcia na podstawie, której organ wydaję postanowienie o konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zakres oraz konieczność wykonywania raportów o oddziaływaniu na środowisko został określony w aktualnych aktach prawnych  Przeprowadzenie procedury oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, pozwala określić jego wpływ na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko.

Opracowując raport o oddziaływaniu na środowisko planowanych inwestycji przede wszystkim kierujemy się uregulowaniami prawnymi, uwarunkowaniami środowiskowymi oraz społecznymi. Firma SGS Polska Sp. z o.o. posiada w swoich strukturach prężny, interdyscyplinarny zespół osób, które dokonają rzetelnej analizy poszczególnych elementów składających się na proces przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania na środowisko jest przeprowadzana na etapie nowych, jak również modernizowanych przedsięwzięć, dla których został nałożony prawnie ten obowiązek.

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko może być przeprowadzona przez osoby, które posiadają gruntowną wiedzę na ten temat oraz dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem. Firma SGS Polska Sp. z o.o. doskonale spełnia te warunki. Doświadczeni specjaliści wykonują raporty rzetelne i kompleksowe.

Posiadamy specjalistów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych (m.in. geologii, geografii, biologii, ochrony środowiska, chemii, inżynierii środowiska, akustyki itp.) co sprawia, że opracowując raport oddziaływania na środowisko jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do jego przygotowania niezależnie od zakresu oraz rodzaju prowadzonej działalności. Przygotowując raport oddziaływania na środowisko przedstawiamy modelowanie rozprzestrzeniania się hałasu, zanieczyszczeń w powietrzu, jak również dla instalacji o szczególnej uciążliwości odorowej wykonujemy modelowanie rozkładu substancji złowonnych. W wykonanych modelowaniach wykorzystujemy m.in. następujące oprogramowanie:

  • IMMI 2011-1, CadnaA – modelowanie hałasu,
  • Operat FB, ADMS 5 – modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu,
  • ADMS 5 – modelowanie uciążliwości zapachowej

Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w wykonywaniu kart informacyjnych przedsięwzięć oraz raportów o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji planowanych na terenie kraju, jak i za granicą. Ponadto pomagamy Inwestorowi w rozwiązywaniu napotkanych problemów nie tylko w trakcie opracowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko, ale również na etapie samego postępowania administracyjnego w kontaktach z organami opiniującymi oraz wydającymi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Reprezentujemy Klienta na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko przed organami administracji państwowej.

 

Akredytacja

Akredytacja obejmuje ponad 600 parametrów w różnych matrycach.

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, aby zapisać się do newslettera.

Wyniki online

Wyniki poprzez system online

Skontaktuj się z nami

+48 32 449 25 00


e-mail: pl.envi@sgs.com

nasze oddziały

Oddziały i laboratoria SGS w Polsce oraz ich lokalizacja na mapie. Sprawdź

Warunki współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług